top of page

Ochrana osobných údajov GDPR

IX. Ochrana osobných údajov (GDPR)

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je Poskytovateľ (ďalej aj ako prevádzkovateľ).

 2. Právny základ pre spracúvanie. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je Zmluva a znenie týchto VOP. Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou dotknutej osoby – Pbjednávateľa, ktorá vyplýva z uvedenej Zmluvy.

 3. Účel spracúvania. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je poskytovanie Služieb Poskytovateľom Objednávateľovi podľa Zmluvy a týchto VOP.

 4. Príjemcovia osobných údajov. Príjemcami osobných údajov sú poskytovatelia údržby informačného systému a ďalší príjemcovia podľa potrieb a pokynov Objednávateľa.

 5. Právo na prístup k osobným údajom. Právo na prístup k osobným údajom znamená, že Objednávateľ má právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracúvajú.

 6. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov. Objednávateľ má tiež právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil na jeho žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, neúplné osobné údaje má klient právo kedykoľvek doplniť.

 7. Právo na výmaz osobných údajov. Právo na výmaz osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje, ktoré o Objednávateľovi spracúva, ak sú splnené určité podmienky a Objednávateľ  o to požiada.

 8. Obmedzenie spracúvania osobných údajov. Objednávateľ má právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov. Objednávateľ má právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

 9. Prenosnosť údajov. Právo na prenosnosť údajov dáva Objednávateľovi možnosť získať osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytol, v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne odovzdať inému prevádzkovateľovi alebo, ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.

 10. Právo odvolať súhlas. Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov sa neuplatní, keďže osobné údaje Objednávateľa sa spracúvajú z dôvodu plnenia Zmluvy, a nie na základe súhlasu so spracúvaním.

 11. Sťažnosť. V prípade, že Objednávateľ bude akokoľvek nespokojný so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom, môže podať sťažnosť priamo jemu alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Viac informácií o právach Objednávateľa je k dispozícii na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 12. Správa osobných údajov. Poskytovateľ sa ako prevádzkovateľ osobných údajov, ktoré mu Klient poskytne na základe tejto Zmluvy, zaväzuje, že bude tieto osobné údaje spracovávať v súlade s právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a to tak po obdobie platnosti Zmluvy ako aj po jej skončení, kedy sa s nimi bude zaobchádzať podľa platnej právnej úpravy, najmä podľa zákona č. 499/2004 Zb. (zákon o archívnictve a spisovej službe a o zmene niektorých zákonov) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (nariadenie GDPR).

bottom of page